Documente necesare

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare Măsura 411.2

Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea marketingului produselor locale

Măsura corespondena din PNDR:  123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

Nr.crt.

Denumire document

Forma

1.

Proiect ethnic si Studiul de fezabilitate sau Memoriul  justificativ

Original

2.

Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40, insotite de confirmarea de depunere cu sumele de control) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara (in conformitate cu prevederile Normelor de inchidere a exercitiului financiar 2011) in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ . Exceptie fac solicitantii

care nu au inregistrat venituri din exploatare.

sau

Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au inregistrat venituri din exploatare

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:

Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) in care rezultatul brut obţinut anual sa nu fie negativ;

sau

Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.

Copie

3.

Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiţiile:

- actul de proprietate asupra clădirii/extras de carte funciara şi - document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune/ extras de carte funciara

Pentru construcţii cu caracter provizoriu:

- document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului/ extras de carte funciara.

Pentru toate imobilele, document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.

Copie

4.

Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii

Copie

5.

Clasarea Notificarii,

sau

Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi porcedurii de evaluare adecvată;

sau

Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, daca este cazul.

sau

Decizia etapei de evaluare iniţială - document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu;

Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va fi insotit și de Nota de constatare ACPM+GNM

Copie

6.

1 Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare) :

a). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte:

b). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

c). extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

d). extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;

e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puțin 120 zile, eliberata numai de institutii financiar bancare.

Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei.

6.2 Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP.

Original

7.

Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor)

Copie

8.

8.1 Pentru unitatile supuse avizarii sanitare veterinare, conform legislatiei in vigoare:

Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.

sau

Adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranţa alimentelor/ autorizării/ înregistrării”.

8.2 Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei in vigoare:

Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă

sau

Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică

sau

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

 

Copie

9.

9.1 Autorizaţie sanitară valabila la momentul depunerii cererii de finantare / Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare

9.2 Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor valabile la momentul depunerii cererii de finantare / Notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.

9.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.

 

10.

10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat si codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr.

85/2006, republicată, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii proiectului

şi

10.2. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va prezenta Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este cazul, Anexa nr.2.), semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.

sau

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că îndeplineşte condiţiile de întreprindere cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri de mai puţin de 200 de milioane de Euro.

Copie

 

 

 

 

 

 

Copie

 

 

 

 

Original

11.

Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în vigoare

sau

Hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire şi statutul propriu pentru societăţi cooperative de valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole;

şi

Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR.

Copie

12.

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelasi tip de activitate (cod CAEN).

Original

13.

Adeverinţă privind cantitatea de materie primă obținută și a capacităților de procesare existente la nivelul județului eliberată de DAJ-urile judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) la care face referire proiectul, prin care să se certifice disponibilitatea cantitativă de

materie primă, precum şi situaţia capacităţilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie primă, atât numeric cât şi din punct de vedere al capacităţilor de procesare/depozitare (capacităţi existente sau în curs de realizare).

Copie

14.

Declaraţie că firma nu este în dificultate.

Declaraţia referitoare la firma în dificultate va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor familiale şi societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea

Original

15.

Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr, emisă de MADR (Departamentele de specialitate) pentru întreprinderea prelucrătoare.

Copie

16.

16.1 Copie după diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate:

Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca

şi,

Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca, actionar).

16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate:

Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca şi, Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca, actionar), va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

Original

17.

17.1. Pentru modernizari

Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform Ord. 688/2007

17.2 Pentru investitii noi:

a) Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica

b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare

c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima plata)

 

Copie

18.

18.1 Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiţionale conform Ord. MADR 690/2004 (pentru modernizari)

18.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza ca la ultima plata sa prezinte documentul 18.1 pentru produsele traditionale pentru care a primit punctaj la selectie.In caz contrar, proiectul se va rezilia.

Copie

 

 

Original

19.

Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de solicitant eliberată de DAJ-ul judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) care demonstrează că solicitantul este producator de materie primă, precizandu-se cantitatea obţinută în anul anterior depunerii cererii de finanţare.

Copie

20.

 Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)

1. Document emis de Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, însoţit de statutul asociatiei profesionale din componența unei OIPA.

2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitantii din Anexa Deciziei 2011/898/UE

3. Autorizatie de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu indicatie geografica, eliberata de ONVPV (Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole).

 

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00