Documente necesare

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare Masura 411.3

Modernizarea exploatatiilor agricole

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

 

Nr.crt.

Denumire document

Forma

1.

Proiect ethnic si Studiul de fezabilitate sau Memoriul  justificativ

Original

2.

Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40, insotite de confirmarea de depunere cu sumele de control) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara sau depuse la Registrul Comerţului în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0).

sau

 

Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au inregistrat venituri din exploatare

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:

Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) in care rezultatul brut obţinut anual sa nu fie negativ;

sau

Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune:

Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activitati agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului,

sau

În cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale:

Declarație pe propria răspundere a solicitantului că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de venituri.

 

Copie

3.

a) Documente solicitate pentru terenul agricol:

a.1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului

şi

a.2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă(arendă/concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/vor fi realizate investițiile:

b.1. Actul de proprietate asupra clădirii;

b.2. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

c) Document eliberat de către ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale deţinut în proprietate

Copie

4.

Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii

Copie

5.

Clasarea Notificarii/ adresa negatie,

sau

Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi porcedurii de evaluare adecvată;

sau

Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, daca este cazul.

sau

Decizia etapei de evaluare iniţială - document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu;

Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va fi insotit și de Nota de constatare ACPM+GNM

Copie

6.

1 Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare) :

a). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte:

b). extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

c). extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

d). extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;

e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puțin 120 zile, eliberata numai de institutii financiar bancare.

Extrasele de cont bancare trebuie eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei.

6.2 Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP.

Original

7.

Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) ) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat

Copie

8.

8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP şi ANSVSA – Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site-ul www.apdrp.ro

8.2 Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare:

Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă

sau

Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă șI sănătate publică

sau

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

 

Copie

9.

Pentru unitățile care se modernizează și se autorizează/avizează

conform legislației în vigoare:

9.1 Autorizaţie sanitară / Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare

9.2 Autorizatie sanitara veterinara / Dovada Inregistrarii pentru siguranta alimentelor valabile la momentul depunerii cererii de finantare / Notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.

9.3 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.

Copie

10.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică codul CAEN conform activitatii pentru care solicită finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii proiectului.

 

 

Original

11.

Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în vigoare

sau

Hotărâre judecatorească definitivă pronuntață pe baza actului de constituire și a statutului propriu (în cazul Societăților agricole) însoțită de Statutul Societății agricole

şi, dacă este cazul

Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR.

Copie

12.

Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin:

a) Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ;

b) Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol ;

c) Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.

Copie

13.

Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia Agricola Judeteana.

 

Copie

14.

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelasi tip de investitii.

Original

15.

15.1. Fişa de înregistrare a producatorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoţită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

15.2. Document emis de către grupul de producători/societatea cooperativă/cooperativă agricolă/organizație de îmbunătățiri funciare/ Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut). Documentul privind calitatea de membru:

- pentru societăți agricole în baza Legii.36/ 1991 - declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administrație;

- pentru societăți cooperative în baza Legii nr.1/ 2005 - cerere de înscriere aprobată de adunarea generală;

- pentru cooperativele agricole în baza Legii.566/ 2004 - cerere de aderare avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală,

- pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii.138/2004 - adeziunea la statut și la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.

- pentru Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizației.

 

Copie

13.

Adeverinţă privind cantitatea de materie primă obținută și a capacităților de procesare existente la nivelul județului eliberată de DAJ-urile judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) la care face referire proiectul, prin care să se certifice disponibilitatea cantitativă de

materie primă, precum şi situaţia capacităţilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie primă, atât numeric cât şi din punct de vedere al capacităţilor de procesare/depozitare (capacităţi existente sau în curs de realizare).

Copie

16.

16.1 Copie după diploma de studii /Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate, carte de munca/ actionar).

16.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice poziția în societate – carte de muncă/acționar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

 

 

Original

17.

17.1 Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat.

17.2 Document care să certifice vechimea clădirilor care se demolează (autorizație de construire sau alt document oficial)

 

Copie

18.

1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/ întreprindere individuală în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea cererii de finanțare .

2. Aviz de gospodarirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/ notificarea de începere a execuţiei

sau

Contract multianual de furnizare apă pentru irigatii – ANIF sau alt furnizor.

 

 

 

 

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00