Documente necesare

Masura 413.1: Renovarea satelor si echiparea teritoriului

 

DOCUMENTELE NECESARE INTOCMIRII CERERII DE FINANTARE

 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

 

1. a) Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții si/sau montaj. Acest document se va întocmit de către toți solicitanții pentru proiectele individuale/integrate care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrărilor de interventii (unde este cazul) întocmit/ actualizat conform continutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr.28/09.01.2008 însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, în cazul solicitantilor Comune si ADI-uri .

Pentru proiectele care vizează investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta şi: documenta ia întocmită conform Con inutului Cadru al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZI IE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activită ii în domeniul avizării, elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investi ii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu;

sau:

documenta ie justificativă pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizată de Directia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural – judeteană

c) Proiect tehnic.

2. a) Certificatul de urbanism / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd Construcții.

b) Pentru investițiile care vizează componenta b, Certificatul de Urbanism va fi însotit de Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecților, care confirmă respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul).

ATENTIE! În certificatul de urbanism trebuie specificat numele proiectului/investiției exact cum este men ionat în Cererea dețfinan are, excep ie făcând proiectele integrate.

3. Documente pentru teren/clădiri:

3.a) Pentru primarii şi ADI-uri

I) în cazul în care clădirea/terenul este proprietatea primăriei/lor – Inventarul primăriei/ilor întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/acestora;

II) în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publică sau administrarea unei Autorități publice locale, alta decât solicitantul – Inventarul domeniului public pentru terenul pe care se realizează investi ia, înso it de acordul autorității deținatoare;

III) şi avizul administratorului terenului apar inând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie, dacă este cazul.

3.b) Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituții de cult

Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi construcțiilor sau contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată construcția, valabil pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare.

Contractul de concesiune va fi însoșit de adresa emisă de concendent care conține:

- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

- suprafața concesionată la zi – dacă pentru suprafa a concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces.

3.c) Pentru persoane fizice şi juridice

Document care să ateste dreptul de proprietate/document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioada de minim 10 ani de la depunerea cererii de finan are.

4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între APDRP şi ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului.

5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz, daca este cazul.

6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE10, privind investiții asupra re elei de joasă tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat, dacă este cazul.

7. Avizul sanitar privind constatarea conformită ii proiectului cu condi iile de igienă şi sănătate publică  sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică sau Notificare că investi ia nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.

8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul.

9. a) Avizul eliberat de Direcția pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Național Județeană, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – grupa B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată), dacă este cazul.

b) Aviz din partea Autorității publice centrale pentru protecția mediului sau Hotărâre a Consiliului Județean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentația anexată cererii de finanțare nu se regăseşte în Lista ariilor protejate – Anexa 8la Ghidul Solicitantului).

10. a) Expertiză tehnică de specialitate asupra construcției existente, inclusiv pentru investiții de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmită, semnată şi ştampilată de un expert tehnic atestat .

b) Pentru investiții de restaurare, consolidare şi conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiză tehnică va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice).

11. a) Pentru primarii şi ADI-uri, Hotărârea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte obligatorii:

- necesitatea şi oportunitatea investiției;

- numărul de locuitori ai comunei/lor solicitante;

- angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condi iile de exploatare a drumurilor (dacă este cazul);

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță şi gestionarea investiției, pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare.

- necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/ așezământ cultural (dacă e cazul).

b) Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili se va prezenta angajamentul că vor asigura mentenan a investiției, pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

12. Actul de înființare şi Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

13. 1) Certificatul de înregistrare fiscală;

2) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) conform legisla iei în vigoare;

3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifică:

faptul că societatea este în funcțiune, codul CAEN conform activității pentru care se solicită finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul).

14. a) Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor, solicitat doar pentru ONG-uri şi ADI-uri;

b) Certificatul de înregistrare şi actul de înființare şi funcționare emis  de unitatea ierarhic superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru instituții de cult;

c) Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale;

15. a) Lista agenților economici şi a instituțiilor de interes public, deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, domeniul de activitate;

şi

b) Lista gospodăriilor care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiției şi angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de apă/canalizare/gaze/energie electrică, sau că sunt de acord cu plata colectării deşeurilor.

Lista trebuie să contină nume, prenume, semnătură, adresă, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investi iei publice), precum şi tariful perceput.

16. Hotărârea consiliului parohial privind realizarea investi iei şi asigurarea cofinanțării, dacă este cazul.

17. Precontract cu o firmă autorizată, vizând ridicarea, sortarea deşeurilor şi transportul acestora la un depozit zonal, dacă este cazul.

18. a) Declarație pe proprie răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect că va asigura cofinanțarea proiectului şi cu precizarea sursei de cofinanțare.

b) Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie.

19. Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, dacă este cazul.

20. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

21. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitan ii care au mai beneficiat de alte programe de finan are nerambursabilă începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii.

22. Autorizațiile de funcționare pentru rețeaua de alimentare cu apă şi/sau canalizare, se solicită în funcție de rețeaua care se realizează în cadrul măsurii (dacă se realizează rețeaua de alimentare cu apă se solicită pentru re eaua de canalizare existentă şi invers), precum şi pentru extinderea şi/sau reabilitarea re elei existente (apă şi/sau canalizare), dacă este cazul.

23. a) Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care să se certifice ca investi ia în apă/apă uzată propusă prin proiect respectă soluția tehnică din Master Planul Județean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară înființată conform cerințelor POS Mediu

sau

b) Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Județean pentru investitia de apa/apa uzata în care sa se certifice ca investiția propusă prin proiect respectă soluția tehnică din Master Planul Județean aprobat precum şi că solicitantul nu face parte din nicio Asociație de Dezvoltare Intercomunitară înființată conform cerințelor POS Mediu.

24. Adresa emisă de Consiliul județean/ADR care să confirme că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană, dacă este cazul.

25. Aviz eliberat de Apele Române care să certifice că investiția în rețeaua de alimentare cu apă se realizează într-o zonă în care apa este insuficientă, dacă este cazul.

26. Buletin de analiză a apei emis de un laborator acreditat care să confirme că apa în zona respectivă este poluată sau prezintă o concentra ie ridicată de nitrati, dacă este cazul.

27. Situația achizițiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de Finanțare (conform modelului din cererea de finan are), dacă este cazul.

28. Acord de parteneriat (conform modelului anexatla Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina web www.apdrp.ro).

Atentie! Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a documentului, acesta putand suporta completari în functie de particularitatile parteneriatului.

În cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata să încheie un alt Acord de parteneriat, în aceleasi conditii ca cel initial, în caz contrar APDRP va constitui debit semnatarului contractului.

29. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).

 

ATENȚIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoare.

Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:

Cererea de Finanțare – Anexa 1 vezi link www.apdrp.ro

Memoriu Justificativ – Anexa 3 vezi link www.apdrp.ro

Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu – Anexa 4.1 vezi link www.apdrp.ro

Model de determinare a procentului sprijinului public nerambursabil – Anexa 4.2 vezi link

www.apdrp.ro

Formulare:

Adresă de înştiințare (document necesar în cazul în care certificatul de urbanism/fişa tehnică emisă de APM/Avizul sanitar veterinar/Avizul sanitar este/sunt emise pe numele unei persoane fizice/juridice diferite de solicitant ) vezi link www.apdrp.ro

Contractul de Finanțare – Anexa 5 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fondurilor nerambursabile); link www.apdrp.ro

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

Declara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro

Cererea de Plată pentru avans – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro

Cererea de Plată – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro

Declara ia de cheltuieli – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro

Raportul de execu ie – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro

Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului finan ării nerambursabilă – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00