Documente necesare

Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare Masura 413.

 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:

 

Nr. Crt.

Denumire document

Original

Copie

Prezentarea

originalelor la

depunerea

proiectului

1.

 

Proiect tehnic

Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj

(Anexa 2 din Ghidul solicitantului)

ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/  finalizarea construcţiilor  xistente/achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

sau

Memoriul justificativ pentru proiecte care nu

prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj

Anexa 3 din Ghidul solicitantului)

Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ informaţii identice din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3- Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea  construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiu de Fezabilitate.

În cadrul documentului se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

- codul CAEN al firmei de consultanţă trebuie mentionat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ.

- devizul general şi devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte stampila elaboratorului documentaţiei.

- existenţa „foii de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare şi engineering şi capitolul 5 – organizare de şantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartusul indicator.

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

- Estimarea privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei, prevăzută în capitolul 7.2 din SF/ cap.3.2 din MJ, are în vedere doar locurile de muncă nou create, cu normă întreagă, pentru personalul implicat direct în activităţi de producţie/ servicii (personalul muncitor – direct productiv şi cel mult un loc de muncă indirect productiv).

 

Original

Copie

Nu e cazul

2.

 

Situaţiile financiare (bilant formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să nu fie negativ.

Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare

Sau

Situaţiile financiare (bilanţ formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare.

Sau

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi

individuale şi întreprinderi familiale:

Declaraţie specială privind veniturile realizate în

anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ;

sau

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. Sau

Se vor prezenta situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finanţare, pentru verificarea încadrării solicitantului în categoria firmelor în dificultate.

 

Copie

 

Copie

DA

3.

 

3. Documente pentru terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile :

3.1 actul de proprietate asupra terenului

sau

alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă/dreptul real principal al terenului: contract de închiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investiţia, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

şi, în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să

specifice:

suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze

şi

Pentru clădiri:

Document care să ateste dreptul de proprietate

asupra clădirii

sau

alt document încheiat la notariat care să certifice dreptul de folosinţă/dreptul real principal asupra clădirii: contract de închiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru clădirea în care se va realiza investiţia, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare,

numai în cazul în care proiectul se referă la dotarea / achiziţionarea de echipamente / utilaje, amenajarea clădirii în această situaţie fiind considerată cheltuială neeligibilă.

şi

în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare, adresa emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea

Documentele de proprietate/folosinţă se solicită şi pentru spaţiile de garare/terenurile pe care se garează utilajele/echipamentele/maşinile.

3.2 Extras de carte funciară

sau

Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru.

ATENTIE! Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donaţie, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire,

hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia.

Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.

 

Copie

 

Copie

DA

4.

 

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare, conform modelului din Ghid.

Copie

 

Copie

DA

5.

Clasarea notificării

sau

Decizia etapei de evaluare iniţială

sau

Decizia etapei de încadrare

sau

Acord de mediu

sau

Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Copie

 

Copie

DA

6.

6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare):

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei

de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenţei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;

e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puţin 120 zile de la data emiterii.

Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de bănci de pe teritoriul României.

6.2. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului afferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).

Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului

Original

Copie

Nu e cazul

7.

7.1 Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 şi 113 din OG 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice, pentru obligaţiile fiscale şi sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;

b) Autorităţile administraţiei publice locale, în raza cărora îşi au sediul social şi puncte de lucru (după caz), pentru obligaţiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).

Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate.)

7.1.1 Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA şi/sau alte documente aprobate pentru soluţionarea cererilor de restituire.

7.2 Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta eşalonare a fost acordată.

 

Copie

Copie

Da

 

8.

 

8.1 Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar

veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

8.2 Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sanatate publică

sau

Notificare privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică

sau

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

 

Copie

Copie

Da

9.

Pentru unităţile care se modernizează şi se supun autorizării/ avizării conform legislaţiei în vigoare:

9.1 Autorizaţia Sanitară/Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare

și/sau

9.2 Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/ Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare

Atenţie! Pentru unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical – veterinară (cabinet medical – veterinar, clinici medical – veterinare, spitale clinice veterinare) nu se va solicita acest document (conform prevederilor art. 1(2) din Norma sanitar veterinară aprobată prin Ordinul 16/2010).

şi

9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare

 

 

Copie

Copie

Da

10.

10. Actul constitutiv al societăţii cooperativei meşteşugăreşti / de consum

 

Copie

Copie

Da

11.

 

11.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru în spaţiul rural (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare

şi

11.2 Declaraţia pe propria răspundere că îşi va deschide punct de lucru în spatiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare, când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare (pentru investitii noi, dacă este cazul).

şi

11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor (Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) Aceasta tebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

 

Copie

 

 

 

 

Original

 

 

Original

Copie

 

 

 

 

Copie

 

 

Copie

Da

 

 

 

 

Nu e cazul

 

 

Nu e cazul

12.

12.1 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare.

sau

12.2 Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale umane / veterinare

Copie

Copie

Da

13.

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă în ultimii 3 ani, pentru acelaşi tip de activitate.

 

Original

Copie

Nu e cazul

14.

Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Notificării privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare (Vezi Anexa 4.4).

Angajamentul se ataşează cererii de finanţare şi va cuprinde precizarea că se va înregistra în spaţiul rural şi că în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare, solicitantul va prezenta documentul / documentele care certifică dreptul de funcţionare ca cel puţin persoană fizică autorizată conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, modificată şi completată.

În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finanţare nu se va încheia, dacă este cazul.

 

Original

Copie

Nu e cazul

15.

15.1 Copie dupa diploma de studii/ dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţa/ cursuri de formare profesională absolvite cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare, (poate fi şi o persoană din cadrul societăţii pentru care va prezenta document care să certifice poziţia în societateadeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate şi extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, acţionar) certificat sau adeverinţă prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificat de absolvire a unei forme de pregătire profesională organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, cartea de meşteşugar, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate şi extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor , declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere familială / Întreprindere individuală, doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul legal/

beneficiar

sau

15.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect / o persoană din cadrul societăţii pentru care va prezenta document care să certifice poziţia în societate - adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate şi extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, acţionar) vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

 

Copie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original

 

 

 

Copie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie

 

 

 

Da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu e cazul

 

16.

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria <<firmă în dificultate >>după caz

(Anexa 4.2 din Ghidul solicitantului ). Declaraţia, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

 

Original

Copie

Nu e cazul

17.

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor

de stat şi a ajutoarelor de minimis - Anexa 4.3 din Ghidul Solicitantului.

 

Original

Copie

Nu e cazul

18.

Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 şi 7731,

Precontract care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare

 

Copie

Copie

Da

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00