Procedura de selectie

PDFImprimareEmail

REGULAMENT

PRIVIND PROCEDURA DE SELECTARE A PROIECTELOR

ÎN CADRUL

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ PE MURES SI PE TARNAVE

 

 

1. DEFINITII

Comitetul de selectare a proiectelor - Comitetul de selectare a proiectelor este organismul cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL - ului, în conformitate cu procedura de selecţie stabilită de către GAL.

Comisia de Contestaţii -  reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi în soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor ce solicită finanţare, alcătuit din trei reprezentanţi ai partenerilor din GAL.

(1) Termenul de „măsură” cuprinde atât măsurile din PNDR şi/sau măsuri propuse de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cât şi acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr.1698/2005 care pot primi sprijin financiar în cadrul GAL “Pe Mures si pe Tarnave”

 (2) Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL “Pe Mures si pe Tarnave” poate primi proiecte din partea beneficiarilor.

(3) Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie, concretizate în decizia finală de finanţare.

(4) Termenul „contribuţie GAL” reprezintă valoarea finanţării nerambursabile acordate aplicanţilor ale căror proiecte au fost selectate pentru finanţare.

 

Componenţa Comitetului de Selectare a proiectelor

 

(1) Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătuit din 7 persoane - reprezentanţi

ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. În Comitetul de selectare a proiectelor vor fi reprezentate toate sectoarele care fac parte din asociaţia GAL “Pe Mures si pe Tarnave”

• 1 membri vor fi reprezentanţi ai sectorului public:

• 6 reprezentanti ai sectorului privat;

Fiecare membru, va avea un supleant .

(2) Componenta nominală a comitetului de selectare este stabilita  de către

Adunarea Generala.

(3) În situaţia în care o persoană selectată în Comitet nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, ea are obligaţia de a notifica acest aspect Consiliului Director, care va decide înlocuirea cu unul dintre supleanţii din aceeaşi categorie.

(4) Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte – fără drept de vot - şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivelul judeţului Alba.

 

Obligaţiile membrilor Comitetului de Selectare a proiectelor Reguli pentru evitarea conflictului de interese

(1) Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de Selectare a proiectelor, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament au următoarele obligaţii:

-de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament;

-de a respecta confidenţialitatea lucrărilor Comitetului;

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de Selectie, Comisiei de contestatii sau a unuia dintre angajatii GAL

implicati în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităti juridice în care acesta persoană are implicatii/interese, în conformitate cu prevederile legale nationale (Legea 161/2003, OUG 66/2011) si comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare si nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie/ contestatie în cauză.

Pentru a evita paritatea de voturi, se va alege prin tragere la sorţi unul dintre supleanţi pentru a participa la întâlnirile comitetului şi pentru a vota asupra proiectului respectiv.

În cazul în care unul dintre angajatii GAL sau membrii desemnaţi în Comitetul de Selectie, ori în Comisia de Contestatii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa.

În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, asa cum sunt definite în legislatia în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finantat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislatiei.

 

Definirea conflictului de interese:

Conform legislatiei comunitare si nationale în vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca acea situatie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea functiei detinute.

În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea si selectia proiectelor (membri în Comitetul de Selectie, în Comisia de Solutionare a Contestatiilor sau angajatii GAL implicati în procesul de evaluare) vor trebui să completeze o Declaratie privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 si 11 din OG 66/2011, Sectiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.

În continutul Declaratiei pe propria răspundere se vor mentiona cel putin urmatoarele aspecte:

- Numele si prenumele declarantului

- Functia detinută la nivel GAL

- Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selectie / Comisiei de

Solutionarea Contestatiilor

- Luarea la cunostintă a prevederilor privind conflictul de interes asa cum este acesta prevăzut la art. 10 si 11 din OG 66/2011, Sectiunea II – Reguli în materia conflictului de interese.

- Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

 

Etapele procedurii de selecţie

 

  1. Depunerea Cererilor de Finanţare

 

Etapele şi termenele obligatorii ale procedurii de selecţie sunt următoarele:

- Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale – GAL “Pe Mures si pe Tarnave”  numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare măsură în parte. Totodată, Comitetul de Monitorizare este consultat cu privire la calendarul de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor şi este informat asupra alocării totale anuale pentru fiecare măsură în parte.

- Înainte de lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor, CD înaintează Preşedintelui GAL o notă de aprobare a lansării sesiunii de depunere, care stabileşte perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere, alocarea publică disponibilă, precum şi modalitatea de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la lansarea sesiunii.

- După aprobarea Preşedintelui, CD comunică Compartimentului tehnic nota de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor în vederea publicării anunţului de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

- Perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea conducerii GAL/ sau a potentialilor beneficiari.

- O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau după caz, anulată, doar înainte de data stabilită pentru lansarea acesteia, la propunerea motivată a AG sau CD, precum şi la solicitarea motivată a conducerii GAL. În acest sens, CD întocmeşte o notă justificativă pe care o supune aprobării Preşedintelui GAL.

- Dacă pe parcursul derulării procesului de selectie apar modificări procedurale la

nivel national (ex: categorii de beneficiari, criterii de selectie, intensitatea sprijinului, documente justificative, etc.) acestea vor fi incluse imediat în cadrul procedurilor proprii dacă nu afectează în sens negativ drepturile beneficiarilor si nu se depăsesc  alocările financiare totale pe măsuri. În cazul modificărilor restrictive, acestea se vor putea aplica doar începând cu sesiunea următoare.

Conform prevederilor similare din PNDR, o modificare a PDL poate fi aplicată de la momentul initierii ei, cu obligativitatea aprobării sale ulterioare de către AM-PNDR.

- Publicarea în presa locală, pe pagina de internet a GAL “Pe Mures si pe Tarnave”  şi la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL “Pe Mures si pe Tarnave” a anunţului de lansare a procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte, cu trimitere la descărcarea detaliilor de pe un site şi adresă e-mail de contact, cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de termenul fixat pentru deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor;

Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor

fi implementate în aria de acoperire a GAL.

Apelul de selecţie trebuie să conţină minim următoarele informaţii:

- Data lansării apelului de selecţie;

- Data limită de depunere a proiectelor;

- Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;

- Fondul disponibil pe măsură şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect (maximum 200.000 euro);

- Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie (notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selecţie).

- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerintele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selectie, aferente

măsurii respective.

- Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile cuprinse în PNDR, se va folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe siteul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selec_ie de către GAL;

 

Pentru proiectele atipice:

Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL, prin Comitetul de Selecţie. Criteriile de selecţie vor fi elaborate de către GAL pe baza Planului de Dezvoltare Locala (Include strategia de dezvoltare locala), ţinând cont de specificul local. Se va acorda atenţie deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluţii noi la probleme vechi, introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor tradiţionale prin aplicarea de tehnologii noi etc.

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţeană.

Comitetul de Selecţie GAL va întocmi şi completa o „Fişa de Verificare  a criteriilor de selecţie” – Formularul GE 3.2-L, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul aferent acestora, precum şi următoarele informaţii:

  • Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală;
  • Bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL;
  • Valoarea totală a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro;
  • Valoarea finanţării nerambursabile nu depăşeşte suma de 200.000 euro.

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie semnată de preşedintele Comitetului de Selecţie şi să prezinte ştampila GAL.

Experţii GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro , în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41.

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL, de faptul că proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL, în termen de 5 zile de la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de Selecţie. În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va emite un Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor.

În momentul depunerii la OJPDRP, proiectele selectate în urma analizei unei contestaţii, vor avea ataşat obligatoriu şi Raportul de contestaţii ce prezintă semnătura preşedintelui Comisiei de contestaţii şi ştampila GAL.

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de către GAL la OJPDRP.  Reprezentantul GAL va semna de luare la cunoştinţă pe partea I a Fişei de conformitate, la sediul OJPDRP.

 

  1. Conformitatea și eligibilitatea efectuată de GAL

 

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus, iar pentru proiectele atipice în conformitate cu fișa măsurii cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală. Angajații GAL vor completa „Fişa de verificare a conformităţii”- Formularul GE 2.1L şi „Fişa de verificare a eligibilităţii” Formularul GE 3.1L, aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus.

Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii publicate pe site-ul www.apdrp.ro .

Numărul de înregistrare al Cererii de Finantare se completează doar la nivelul OJPDRP.

 

Pentru proiectele de servicii și pentru proiectele atipice care vizează acțiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, dar care contribuie la obiectivele PNDRcși ale strategiei de dezvoltare locală, angajații GAL vor completa ”Fișa de verificare a conformității pentru măsuri atipice și de servicii” (Formularul GE 2.1 LA/ LS) și „Fişa de verificare a eligibilităţii pentru măsuri atipice și de servicii” (Formularul GE 3.1. L.A/ LS.).

Completarea formularului GE3.1.L.A/LS, se realizează respectând criteriile generale de eligibilitate aşa cum sunt prevăzute în Reg. 1698/2005, cu completările şi modificările ulterioare și cele cuprinse în fișa măsurii din PDL, aferentă proiectelor atipice/de servicii .

În vederea asigurării unității în verificare, atât angajații GAL cât și experții APDRP/CDRJ (pentru proiectele ce se încarează în obiectivele Măsurilor 141 și 142), vor utiliza aceleași formulare cadru în scopul realizării conformității și eligibilității, cu mențiunea că punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD și FEADR, Registrul evidențe procese, Evidența rezilierii contractelor FEADR, Baza de date a contractelor FEADR și Baza de Date cu prețuri de referință, se vor completa numai la nivelul APDRP. La aceste puncte, din fișele de verificare ale conformității și eligibilității, angajații GAL vor bifa ”Nu este cazul”.

GAL poate să solicite beneficiarului, clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus.

Angajații GAL implicați în procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren învederea verificării eligibilității, iar în acest scop vor completa Fișa de verificare pe teren (GE3.8L).

 

3. Selecţia proiectelor efectuată de GAL

 

În vederea stabilirii criteriilor de selecţie, GAL preia criteriile de selecţie menţionate în Ghidul solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2 şi 3, la care se adăugă și criteriile de selecție locală. In cazul criteriilor de selectie locala stabilite la nivelul masurilor cuprinse în PDL, acestea vor fi evidentiate separat pentru fiecare masura în parte. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte.

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selectie se aprobă de Adunarea Generală/Consiliul Director al GAL, funcție de prevederile statutului coroborate cu strategia aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR, (punctajele făcând parte din Procedura de selecție a GAL).

Angajații GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie GE3.2 L pentru proiectele declarate eligibile. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se încadrează proiectul, la care se adaugă cele stabilite la nivelul GAL, punctajul obţinut.

Angajații GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție,disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 41.

Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și a criteriilor de selecție trebuie să fie datate și să prezinte numele și semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor.

GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție și va transmite solicitanților notificări privind rezultatul evaluării și selecției. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanților. Notificările transmise solicitanților trebuie să conțină motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.

Contestațiile primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne proprii. Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate , pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de web a GAL.

Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează și un angajat care verifică.

Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în Planul de Dezvoltare Locală pe baza căruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate în vederea depunerii la CDRJ/APDRP.

În cadrul GAL se constituie Comitetul de Selecţie ce are rol de selecție pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul GAL. Procedura de selecție este elaborată de către personalul GAL și aprobată de Consiliul Director.

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți.

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.

Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Solutionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va respecta ponderile privind participarea public – privata aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție. Comisia de Solutionare a Contestațiilor este numită și aprobată de către organul de conducere GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL. GAL va prevede în procedura de selecție inclusiv etapele de soluţionare a contestaţiilor. Membrii Comisiei de Solutionare a Contestațiilor vor respecta regulile conflictului de interes, completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor.

În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL.

În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție (final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.

În Raportul de Selecție vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.

Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție; se va specifica apartenența lor la mediul privat sau public și urban – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50% iar organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%.

 De asemenea, Raportul de Selecție va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de Selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție și avizat de Președintele GAL sau de Reprezentantul legal GAL sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL.În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL.

Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJPDRP, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și Raportul de Selecție, însoțit de o copie a Declarațiilor pe proprie răspundere a angajaților GAL care participă la procesul de evaluare, al membrilor Comitetului de Selecție și al membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), privind evitarea conflictului de interes întocmite la nivelul GAL. Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de către un angajat al GAL la OJPDRP pe raza căruia se vor desfășura activitățile proiectului.

 

.

Atribuţiile Comitetului de Selectare a proiectelor

(1) Comitetul de Selectare se reuneşte în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la Consiliul Director a listelor cu proiectele depuse şi a informărilor realizate de către echipa tehnică cu privire la aceste proiecte .

(2) Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de

Selecţie vor semna declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate.

(3) Comitetul de selectare analizează listele proiectelor depuse, pentru fiecare măsură în parte, transmise de către Consiliul Director.

(4) În baza acestora, Comitetul de Selectare analizează dacă valoarea contribuţiei GAL, exprimată în lei, a proiectelor eligibile  ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere.

(5) Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectare propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri.

(6) Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru şi procedează astfel:

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei

alocate;

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de punctajul obţinut la criteriile cu cea mai mare pondere;

În cazul în care există proiecte cu punctaj egal având acelaşi punctaj pe criterii, selecţia se va face în ordinea descrescătoare a valorii totale eligibile a proiectelor, exprimată în Lei;

În situaţia în care valoarea publică a ultimului proiect selectat conduce la depăşirea sumei alocate pe sesiune, proiectul va fi finanţat în totalitate prin suplimentarea alocării aferente sesiunii în cauză, atunci când este cazul;

(7) După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, secretarul Comitetului de Selecţie întocmeşte minuta întâlnirii şi Raportul de selecţie care sunt semnate de preşedinte, membri şi secretar;

În Raportul de Selectie vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza solutionării contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selectie si va înstiita solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie.

 

Deciziile Comitetului de Selectare a proiectelor şi ale Comisiei de Contestaţii

(1) Deciziile Comitetului de selectare a proiectelor se iau cu o majoritate calificata de 2/3 din totalul voturilor.

Pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

(2) Comisia de contestaţii lucrează valid în prezenta a 2/3 din membrii săi.

Deciziile comisiei de contestaţii se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor.

 

Proiectul întocmit de solicitant, selectat la nivelul GAL si depus de către GAL la OJPDRP, trebuie să îndeplinească cerintele de conformitate si eligibilitate

specifice fiecărei măsuri în care se încadrează.

 GAL depune Cererea de Finantare în două exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul OJPDRP unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine Formularul E1.1L (Cererea de Finantare) corect completat şi  anexele tehnice şi administrative ale acesteia.

 

  1. Verificarea conformităţii (la nivelul OJPDRP)

 

Primirea, acceptarea/neacceptarea, verificarea conformitătii si înregistrarea Cererii de Finantare se realizează conform indicatiilor si termenelor de întocmire/transmitere prevăzute în Manualul de procedură de evaluare, la nivelul OJPDRP. Pentru Cererile de Finantare aferente Măsurii 41 se vor completa Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare neconforme (E2.4L) si Registrul de înregistrare a Cererilor de finanţare conforme (E2.2L)

 

  1. Verificarea eligibilitătii (la nivelul OJPDRP)

 

Verificarea eligibilitătii Cererii de Finatare se realizează, la nivelul OJPDRP

sau CRPDRP, în functie de tipul proiectului si categoria beneficiarului - respectând

indicatiile din Manualul de evaluare M01-02. Expertii SVCF/SEC/SVT vor completa Fisa de verificare a eligibilitătii (E3.1L/E3.1LA/LS) specifică Măsurii în care se regăseste scopul proiectului. Se va efectua si verificarea în teren a cererilor de finantare conforme, asa cum este specificat în Manualul de evaluare M01-02.

Verificarea eligibilitătii se realizează respectând fluxul procedural si termenele descrise în Manualul de procedură de evaluare. Solicitările de informarii suplimentare pot fi adresate solicitantului sau GAL, în functie de natura informatiilor solicitate.

În vederea verificării eligibilitătii, expertul OJPDRP/CRPDRP va consulta Planul de dezvoltare locală - anexă la Contractul de Finantare încheiat între GAL si APDRP si finantat prin Sub-măsura 431.2.

 

  1. Notificarea Cererilor de Finantare Eligibile/Neeligibile

 

Solicitanţii ale căror Cereri de Finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum si GAL-urile care au realizat selectia proiectelor, vor fi notificaţi în termen de 3 zile de către expertul OJPDRP-SVCF/CRPDRP-SEC/SVTCPRDRP care a instrumentat cererea de finanţare respectivă, conform manualului de evaluare selectare, cu mentiunea că nu se va completa nicio informatie referitoare la punctajul de selectie.

Notificarea se atasează la dosarul administrativ al cererii de finanare.

Cererile de finantare neeligibile vor fi păstrate în sistem încă max. 60 zile până la finalizarea contestatiilor, ulterior urmând a fi returnate solicitantilor.

 

 

  1. Soluţionarea contestaţiilor

 

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilită_ii de către OJPDRP-CRPDRP, vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, responsabil de primirea proiectului.

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile lucrătoare de la ultima zi de primire a contestaţiilor.

Dupa notificarea solicitantilor, CRPDRP/DATL-SL aduce la cunostiintă si OJPDRP/CRPDRP răspunsul la contestatie.

 

8. Notificarea Cererilor de Finantare eligibile privind semnarea contractului de finantare

Expertul SEC-CRPDRP întocmeşte şi transmite beneficiarilor şi GAL, din lista E6.1.L – Cereri de Finanţare eligibile, formularul C1.2L- Notificarea beneficiarului privind decizia de finanţare.

Pentru semnarea Contractului de Finanţare, se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei, este cursul euro-leu de la data aprobării, de către preşedintele Comitetului de Selecţie al GAL, a Fişei de verificare a criteriilor de selecţie (GE3.2 L) / Raportului de Contestaţii de către Preşedintele Comisiei de contestaţii GAL, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html. Fişa de verificare a criteriilor de selecţie (GE3.2 L)/Raportul de contestaţii GAL, sunt ataşate la Cererea de finanţare. 

Pentru toate tipurile de proiecte finanţate prin Măsura 41, contractarea, derularea achiziţiilor, verificările în perioada de derulare a contractului, derularea procedurii de plată precum şi monitorizarea ex-post se vor desfăşura conform procedurii de implementare stabilită pentru măsura în care se regăseşte scopul proiectului finanţat prin axa LEADER. Se vor completa Pistele de Audit aferente măsurii în care se încadrează proiectul finanţat prin măsura 41, pentru fiecare etapă de implementare a proiectului.

Ca excepţie, pentru proiectele atipice de servicii se va utiliza formularul cadru de Contract de Finanţare (C1.1LAS) pentru proiectele atipice de servicii finanţate prin Măsura 41 (postat pe site-ul www.apdrp.ro). Anexele contractului de finanţare referitoare la instrucţiunile de achiziţii şi plată se vor prelua din ultima variantă a manualelor de procedura pentru achiziţii şi respectiv de autorizare plăţi. Beneficiarul acestor proiecte trebuie să depună la CRPDRP, în vederea semnării contractului, certificatul/autorizaţia auditorului – ce va deveni anexa V la contractul de finanţare.

Etapa de derulare a contractului de servicii pentru aceste proiecte este descrisă în Capitolul 3, al prezentului manual.

În cazul neîncheierii sau rezilierii contractelor finanţate prin Măsura 41, OJPDRP/CRPDRP are obligaţia de a transmite şi GAL decizia de neîncheiere/reziliere. Sumele aferente contractelor neîncheiate/reziliate se realocă GAL, în vederea finanţării unui alt proiect selectat pentru îndeplinirea obiectivului respectiv.

 

Lansări sesiuni

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansare sesiune nr. 2 din 2015

Lansarea sesiunii 2/ 2015 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurilor:              411.12  Instalarea tanarului fermier 413.1...

10 Mar 2015 Vizualizari:1287

Citeste tot

Lansare sesiunea 1 din 2015

Lansare sesiunea 1 din 2015

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 1/ 2015 pentru...

16 Ian 2015 Vizualizari:1206

Citeste tot

Lansare sesiunea 14-2014

Lansare sesiunea 14-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 14/ 2014 pentru...

18 Dec 2014 Vizualizari:1186

Citeste tot

Lansare sesiune 13 din 2014

Lansare sesiune 13 din 2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță  lansarea sesiunii 13/ 2014 pentru...

02 Dec 2014 Vizualizari:1169

Citeste tot

Lansare sesiunea 12-2014

Lansare sesiunea 12-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 12/ 2014 pentru...

10 Oct 2014 Vizualizari:1588

Citeste tot

Lansare sesiunea 11-2014

Lansare sesiunea 11-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță, lansarea sesiunii 11/ 2014 pentru...

29 Sep 2014 Vizualizari:1483

Citeste tot

Lansare sesiunea 10-2014

Lansare sesiunea 10-2014

  Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 10/ 2014 pentru...

26 Aug 2014 Vizualizari:1651

Citeste tot

Lansare sesiunea 9-2014

Lansare sesiunea 9-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 9/ 2014 pentru...

24 Iul 2014 Vizualizari:1457

Citeste tot

Lansare sesiunii 8-2014

Lansare sesiunii 8-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 8/ 2014 pentru...

03 Iul 2014 Vizualizari:1535

Citeste tot

Lansare sesiunii 7-2014

Lansare sesiunii 7-2014

Grupul de Acțiune Locală ”Pe Mureș și pe Târnave” anunță lansarea sesiunii 7/ 2014 pentru...

20 Iun 2014 Vizualizari:1480

Citeste tot

Date de contact

GAL "Pe Mureş şi pe Târnave"

Adresa: Str. Principala Nr. 78, Noslac, jud. Alba

Tel/fax. 0258.889.121

E-mail: galpemures@yahoo.com

gal-mt@gal-mt.ro

Orar de functionare:

Luni-Vineri: 08:00-16.00